DI 火焰探测器具有多点复合聚光设计。根据探测需要设计 N 个光传感器,把输进探测器窗口的火焰光复合聚光到 N 个光传感器上,经过智能算法处理,因而使得探测到的火焰光源信号精准,并且实现远距离探测(美国专利 US0 352 563B2 )。产品对国标(正庚烷)测试火焰的探测距离可以达到 200 英尺( 61 米),同时对常见烷烃类燃料(如汽油、柴油、航空煤油等)、醇类燃料(如酒精)以及可燃气体(如氢气)等产生的火焰,都有很好的响应特性。

      200ft 61m 点火测试

      视频中采用标准国标测试火源,即 1ft.x 1ft.( 30cm x 30cm )火盆中盛放正庚烷( N-Heptane ),在距离火源直线距离 200ft.( 61m )处放置四台 DI 火焰探测器,其中三台设置为高灵敏度(一台可自动复位),另外一台设置为中灵敏度(默认)。实验结果展示四台测试用机都能够准确和快速地探测火警,高灵敏度探测器 4s 报警,中灵敏度 9s 报警。

探测器响应 @ 中灵敏度(默认) - 室外
燃料类型 火焰尺寸
(英尺)
距离
(英尺/米)
正庚烷 1x1 英尺 150 / 45.7
IPA 1x1 英尺 120 / 36.6
乙醇 1x1 英尺 120 / 36.6
甲醇 1x1 英尺 70 / 21.3
87 辛烷 1x1 英尺 130 / 39.6
JP4 1x1 英尺 120 / 36.6
柴油 1x1 英尺 120 / 36.6
JP8 1x1 英尺 130 / 39.6
甲烷 36 英寸高的火苗 130 / 39.6
乙烯 36 英寸高的火苗 150 / 45.7
36 英寸高的火苗 20 / 6.1
*燃气火孔尺寸: 3/8”

 

探测器响应 @ 低灵敏度(默认) - 室外
燃料类型 火焰尺寸
(英尺)
距离
(英尺/米)
正庚烷 1x1 英尺 100 / 30.5
IPA 1x1 英尺 80 / 24.4
乙醇 1x1 英尺 70 / 21.4
甲醇 1x1 英尺 40 / 12.2
87 辛烷 1x1 英尺 100 / 30.5
JP4 1x1 英尺 80 / 24.4
柴油 1x1 英尺 70 / 21.4
JP8 1x1 英尺 80 / 24.4
甲烷 36 英寸高的火苗 100 / 30.5
乙烯 36 英寸高的火苗 100 / 30.5
36 英寸高的火苗 20 / 6.1
*燃气火孔尺寸: 3/8”

 

探测器响应 @ 高灵敏度 - 室外
燃料类型 火焰尺寸
(英尺)
距离
(英尺/米)
正庚烷 1x1 英尺 200 / 61
正庚烷 2x2 英尺 300 / 91
IPA 1x1 英尺 160 / 49
乙醇 1x1 英尺 150 / 45.7
甲醇 1x1 英尺 130 / 39.6
87 辛烷 1x1 英尺 180 / 54.9
JP4 1x1 英尺 160 / 49
柴油 1x1 英尺 180 / 54.9
JP86.7 1x1 英尺 180 / 54.9
甲烷 36 英寸高的火苗 180 / 54.9
乙烯 36 英寸高的火苗 180 / 54.9
36 英寸高的火苗 100 / 30.5
*燃气火孔尺寸: 3/8”

 

200ft 61m 点火测试

探测器在不同灵敏度设置下对不同燃烧源的响应情况详见下表。(数据源自 FM 认证报告)

远距离探测